събота, 21 май 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА


2017 г. наближава, а заедно с това и домакинството на Варна за Европейска младежка столица. Тук са систематизирани данни за инициативата, които ще са от полза за участниците в събитието.

ВЪЗНИКВАНЕ И ИСТОРИЯ
Организацията, която започва инициативата е Европейски младежки форум /European Youth Forum/.[1] Ротердам /Холандия/ е първият град, който става Младежка европейска столица през 2009 г. под мотото „Твоят свят“.
Следват:
2010 – Торино /Италия/ - „Младите са настоящето, не бъдещето“
2011 – Антверпен /Белгия/
2012 – Брага /Португалия/
2013 – Марибор  /Словения/- „Градът-приятел на младежта“
2014 – Солун /Гърция/ - „Време“
2015 – Клуж-Напока /Румъния/
2016 – избран Ганджа /Азербайджан/
2017 – избран Варна /България/ - „Innowave“

Европейският младежки форум е основан през 1996 г. Той е платформа от младежки организации в Европа. Получава ежегодна субсидия от Европейската комисия, която се гласува от Европейския парламент и от Съвета на Европа. Има вътрешни и външни одитори. Форумът не предоставя финансиране. В официалния му сайт изброява 99 младежки организации - членове, някои извън Европа. От България член на тази организация е Български младежки форум[2], в чийто сайт това не е отбелязано изрично. Сред палтньорите му са Евразийски център VIA EVRASIA, Аматьорска Мини Футболна Лига (АМФЛ), Трейнър БГ, Светломир Милославов (Wolvy), Общинско предприятие “Туристическо обслужване” при Столична община, Движение “Промяна за студентите” (с неработещ линк), pravatami.bg: разкодираните закони”, Научен свят, www.edu-active.com.
Европейският младежки форум е независим, демократичен и ръководен от младежи /понятието „младеж“ не е дефинирано, но се подразбира хора да 35 годишна възраст във връзка с описанието на Варна/. Форумът съществува, за да създаде възможности за младите хора и ги мотивира за активно социално участие и подобряване на собствения си живот, като представят и защитават своите нужди и интереси и тези на техните организации пред Европейския Съюз, Съвета на Европа и ООН.

РЕГЛАМЕНТ
1.      Изисквания
Документи, които се изискват за кандидатстване:
-       Концептуална бележка: Попълнен формуляр за концептуална бележка и всякакви други документи, които се изискват на този етап трябва да са и във формат PDF, и в WORD. Формулярите за кандидатстване се приемат, само ако са пълни и попълнени според формата в посочения срок, защото това е единственият начин за журито да може да сравни изцяло всички кандидати. Ако градът премине през предварителния подбор, получава формуляр за кандидатура с по-подробна информация.
-       Официално изявление за подкрепа от града: Писмено доказателство, че въпросният град е заинтересован да кандидатства за Европейска младежка столица. Този документ трябва да бъде подписан от изпълнителния директор на кандидата. Само градската управа може предварително да заяви желание за участие в проекта „Европейска младежка столица“ и една кандидатура се счита за валидна само, ако е подкрепена от местните власти.
-       Официално изявление за подкрепа от младежка/и/ структура/и/: Официално изявление за подкрепа от една или повече независими местни или регионални младежки структури. Ако не съществува местен младежки съвет, една подходяща за този контекст коалиция от местни младежки неправителствени организации може да подкрепи кандидатурата на общината в писмена форма. От изключителна важност е младите хора да бъдат включени по време на целия процес, включително при изготвянето на проекта, подготовката, осъществяването и оценката. Правото на собственост е основополагаща жизненоважна част от делегирането на права, което е в сърцето на програмата „Европейска младежка столица“ – да се отговори на нуждите на младите хора чрез интегрирана младежка политика „от младите хора за младите хора“. Ще е от полза за кандидатурата да се отбележи степента и вида помощ, които те ще осигуряват – дали ще е финансова и/или с участие например.
2.      Цялостен преглед
Изборът на градовете е на основата на представянето на амбициозен план за действие за стимулиране на младежкото участие и делегирането на права на младите вътре в техния град, давайки на младите хора пространството и необходимата подкрепа, за да участват в процесите на вземане на решения.

Тази част има за цел да поднесе подробности за изборната процедура, процеса и изискванията да станеш ЕМС. Моля, имайте предвид, че информацията, която се изисква в процеса на кандидатстване е разработена на базата на опита на предходните Европейски младежки столици и очакванията на Европейския младежки форум, който участва с експертни становища за младежкото участие.

3.      Процедура

Европейски младежки столици се избират 3 години преди старта на годината на ЕМС с цел да се даде достатъчно време за подготовка.

-        Обявяване на началото за подаване на кандидатури /декември/
-       Първи срок за кандидатите: подаване на концептуални бележки; трансфер на таксата за участие от 300 евро /януари/февруари/
-       Он-лайн консултации с журито
-       Публикуване на преминалите през предварителния подбор градове /април/
-       Втори срок за кандидатите: подаване на пълни формуляри за кандидатстване; трансфер на таксата за кандидатстване от 700 евро /юни/
-       Препоръки направени от журито и младежка „фокус-група“ /август/
-       Трети срок за кандидатите: подаване на подобрените кандидатури; няма такса за плащане /октомври/
-       Финална среща с журито /ноември/         
-       Обявяване на Европейската младежка столица /ноември/

4.      Фази:
Предварителна селекция на базата на концептуални бележки
Европейският младежки форум оценява концептуалните бележки получени според зададения срок, за да определи тяхната пригодност. Всяко предложение от всеки град се оценява от независим консултант и след това се подлага на преценката на високопоставено /high-level/ жури, състоящо се от институциални експерти и експерти по гражданско общество, представители на частния сектор, медиите, местни и регионални власти. На тази фаза обсъжданията се извършват чрез он-лайн платформа.
Европейският младежки форум специално кани много разнородни членове на журито, които да преценят всички аспекти на целите на Европейската младежка столица /ЕМС/, включително /но без да се ограничава до/ прилагането на младежката политика, медийното показване на титлата на ЕМС, общата полза за града, както и ползата за местните младежи и тези в цяла Европа.
В първата фаза на селекционната процедура журито стеснява селекцията до най-добрите градове-кандидати и дава препоръки за подобряване на техните предложения в следващите процедури. Допуснатите участници за втората фаза на селекционната процедура получават се публикуват на в сайта на организацията.
Препоръки за пълните кандидатури
Преминалите успешно първата фаза градове-кандидати имат възможността да предоставят пълна кандидатура, разработена на базата на концептуалните си бележки до обявения срок.
Всички подбрани градове-кандидати получават специфични за тях препоръки как да подобрят кандидатурите си. Те са изготвени от журито и младежка фокус-група и се основават на индивидуална оценка от независим консултант. След като получат препоръките, градовете-кандидати получават покана да изпратят подобрените си кандидатури, спазвайки третия срок на кандидатстване.
Младежката фокус-група е съставена от млади хора с широк опит при провеждането на минали, настоящи или бъдещи програми на Европейската младежка столица. Те се селектират чрез кандидатстване и на базата на техните знания и умения.
Избраните кандидати трябва да рекламират своите програми на сайта на ЕМС, за да достигнат до широката общественост. Това дава възможност на селектираните кандидати да покажат потенциала на града си и на програмата си.
Обсъждане на подбраните градове
След третия срок за кандидатстване и подаване на подобрените кандидатури от подбраните кандидати – оценката и финалния избор на успешния кандидат се прави от жури по време на еднодневна среща персонална среща. Прави се подробно обсъждане и анализ на всяка кандидатура. Крайното решение се взема с консенсус от членовете на журито, след интензивни обсъждания.
Победителят се обявява на церемония по време на Съвета на членовете/Генералната асамблея на Европейския младежки форум през есента. На него присъстват около 150 младежки лидери, представляващи младежки организации от цяла Европа. Церемонията за Европейската младежка столица се рекламира много добре и е отворена за обществеността и медиите, като така се осигурява прозрачност за програмата и признанието за избрания град.
След избора
След като е избрана, и Европейската младежка столица и Европейския младежки форум подписват Меморандум за разбирателство. Този Меморандум описва в детайли използването на титлата „Европейска младежка столица“, както и прозрачността, докладите и други общи елементи.
Това е титла, която се печели от градове с истинска съпричастност към даване възможност за развитие на младежите и представлява посвещаване на каузата да се създаде по-добра среда за младежите на този град и по-добро бъдеще за всеки.

ПО-ИНТЕРЕСНИ ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ДОСЕГА

Ротердам реализира през 2009 г. проекта „Динамични дуети“. Млад човек от 16 до 27 годишен се среща поне веднъж на три месеца с възрастен човек над 28 годишен. Целта е да научат повече за начина си на живот, за начина си на учене, образование, работа, предизвикателствата, пред които се изправят всеки ден.  Проектът продължава през цялата 2009 година и е с доброволци. Друг проект е „Старите хора на експедиция“ – възрастни хора с умения и образование намират млади хора, които имат нужда от помощ, за да развият своите умения. Организират се специални курсове. Това е интересна интерпретация на мотото на Ротердам – „Твоят свят“.
През 2010 в Торино, който е с мото „Младите са настоящето, не бъдещето“ като Европейска младежка столица, се провежда двудневно събитие на европейско ниво – „Храна за размисъл, Размисъл за храна“, където се обсъждат проблеми на здравето и храненето.
През 2011 Антверпен се фокусира върху инициативи за хората от 6 до 26 години и организира много спортни събития и изяви свързани с наука и изкуство.
Брага се фокусира върху историческото си и културно наследство през 2012.
Интересното за Марибор през 2013г. е, че градът е единственият, който от кандидатстването си до последното събитие на Европейската младежка столица 2013 използва подхода „от дъното нагоре“. Градската субкултура е основна тема в инициативите. Интересен е проектът „Дъгите на света“ за ученици от средните училища от цяла Европа, които участват в дебати, литературни дискусии, музикални и театрални изяви.
През 2014 Солун организира еднодневен Фестивал за улични изяви. 3 500 е броят на хората, които изпълват площада пред Община Солун. През целия ден се представят почти всички улични изкуства, за които може да си помисли човек.

КАНДИДАТУРАТА НА ВАРНА
Десет града са кандидатствали за титлата „Европейска младежка столица“ през 2017 преди изтичането на срока на 20.02.2014 г. Това са Виченца /Италия/, Голуей /Ирландия/, Каунас /Литва/, Варна /България/, Алкобендас /Испания/, Кашкайш /Португалия/, Йорк /Обединено кралство/, Перуджа /Италия/, Ойераш /Португалия/ и Нюкасъл /Обединено кралство/. След първия подбор остават - Кашкайш /Португалия/, Голуей /Ирландия/, Перуджа /Италия/ и Варна /България/. Титлата печели Варна.[3]
Независимо, престижно жури даде титлата на Варна на базата на нейната кандидатура, чийто фокус е превръщането на града в “social hub” /социален център-ветрило/ с “Innowave” /от английски – innovation + wave = иновълна/. Журито реши, че това може да доведе до значителна промяна що се отнася до дългосрочното устойчиво младежко участие в живота на града, което е ключова цел на самото съществуване на титлата „Европейска младежка столица“. През годината си като ЕМС Варна ще се фокусира върху социалната иновация, по-точно върху развитието на социално предприемачество като инструмент за развитие на младежкото участие, устойчива заетост, творчество, изграждане на социални мрежи, обмяна и образование. Варна наброява около 340 000 жители, от които 158 000 от тях са млади /под 35 години/.
Церемонията за връчване на наградата се състоя на Младежки панаир, точно преди Генералната асамблея на Европейския младежки форум да се състои в Клуж-Напока, Румъния, който е Европейска младежка столица през 2015.
Петер  Матяшич, президент на Европейския младежки форум, направи следния коментар:
„Ние бихме желали да поздравим Варна, Европейска младежка столица 2017, за тяхната силна, разнообразна и детайлизирана програма и тяхната отдаденост да се справят със сериозни проблеми като младежкото участие, образование, социално включване, заетост и доброволчество. Тази престижна титла е фантастичен начин да се демонстрират добри примери от практиката за правене на младежка политика и младежко участие на местно ниво и да се мисли за нови иновативни идеи и проекти, сътворени от и за младите хора, за да бъдат те наистина ангажирани с живота на техния град. Европейската младежка столица е също и уникален начин да се заздравят връзките между градовете-кандидати и Европа.“
Мая Донева, член на екипа на „Варна Европейска младежка столица 2017“ каза:
„Това е невероятна възможност да покажем, че ние сме град на иновативност и титлата Европейска младежка столица е прекрасен инструмент за това. Много сме радостни, че победихме! Варна като Европейска младежка столица 2017 ще бъде нов хоризонт за младежка работа.“


 [1] http://www.youthforum.org/
[3] Апликацията на Варна е достъпна на адрес http://issuu.com/varna2017/docs/varna2017